این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: Contact Us


Address: Islamic Republic Of Iran-Khorasan Razavi-Sabzevar-Hakim Sabzevari University

Tel: +9805144012523

E-mail: ICEMG2023@hsu.ac.ir

instagram: @ICEMG2023
 

ISC

کد اختصاصی ISC : 01220-99204  

Code of Ethics

Visa Information

Registration Fee

poster