این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: Conference calendar


Deadline for sending articles: 10/01/2023

Announcement of arbitration results: 09/02/2023

ISC

کد اختصاصی ISC : 01220-99204  

Code of Ethics

Visa Information

Registration Fee

poster